Logo Loader
General Icon
Clients Icon
Bel Icon
General Icon
Algemeen
+352 262 046 1
info@vitislife.com
Clients Icon
Klanten & Partners
+352 262 046 500
clientservices@vitislife.com
Clients Icon
Belgian Branch
+32 2 486 27 71
belgianbranch@vitislife.com

Wettelijke vermeldingen

Eigenaar van de site

Deze site is ontwikkeld door Vitis Life S.A., met maatschappelijke zetel in L-1311 Luxembourg, boulevard Marcel Cahen 52, ingeschreven in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister onder sectie B, nummer 49.922 en erkend als levensverzekeringsmaatschappij door het Commissariat aux Assurances.

Intracommunautair btw-nummer: LU 162 850 69

Verantwoordelijke voor de publicatie

Vitis Life S.A. met maatschappelijke zetel in L-1311 Luxembourg, boulevard Marcel Cahen 52, ingeschreven in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister onder sectie B, nummer 49.922.

Hosting van de site

Microsoft Amsterdam Data Center
Agriport 601, Middenmeer, Netherlands

Entiteiten van Vitis Life S.A.

De volgende entiteiten maken deel uit van Vitis Life S.A.: Vitis Life – Belgian Branch.

Algemene informatie

De navigatie en de raadpleging van deze website zijn onderworpen aan de Luxemburgse wetgeving en aan de hierna vermelde bijzondere voorwaarden. Het verder raadplegen van de website geldt als stilzwijgende aanvaarding van deze voorwaarden.

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken over Vitis Life en de diensten die Vitis Life S.A. aanbiedt.

De informatie op deze site houdt geen verkoopaanbod in noch een verzoek tot aankoop of verkoop van onze levensverzekerings- en/of kapitalisatieproducten.

Vitis Life S.A. kan niet garanderen dat de informatie op deze pagina’s exhaustief, exact of actueel is. Deze website bevat automatische links naar andere websites van onze partners.

De informatie, documenten en inhoud die op deze site worden verstrekt, kunnen op elk moment worden gewijzigd. Vitis Life S.A. en haar partners zijn als enige gemachtigd om de informatie op deze site te wijzigen, aan te vullen of te schrappen. Zij behouden zich het recht voor om die inlichtingen op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te schrappen zonder voorafgaande kennisgeving.

Intellectueel Eigendom

Alle elementen en gegevens op deze site – met inbegrip van de commerciële, juridische en fiscale informatie, de voorstelling van de producten, de folders, de geldende voorwaarden, de tarieven, de afbeeldingen, de animaties, de logo’s en de merken – zijn beschermd door de wet betreffende het auteursrecht en zijn de exclusieve eigendom van Vitis Life NV of haar partners wanneer deze informatie van hen afkomstig is.

Het gebruiken, afdrukken, opnemen of reproduceren van alle of een deel van de informatie op deze website, anders dan voor strikt individuele en private doeleinden, is streng verboden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Vitis Life S.A. of haar partners.

Toegang tot de site

De toegang tot de website www.vitislife.com is gratis. De kosten voor de toegang tot en het gebruik van het telecommunicatienetwerk zijn ten laste van de klant, volgens de modaliteiten die zijn vastgelegd door zijn internetproviders en telecomoperatoren.

De gebruiker van de site erkent over de nodige bekwaamheid en middelen te beschikken om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze site. Er wordt aan herinnerd dat het bedrieglijk inloggen of het frauduleus raadplegen van een computersysteem, het belemmeren of vervalsen van de werking van een dergelijk systeem en het bedrieglijk invoeren of wijzigen van gegevens in een computersysteem misdrijven zijn waarvoor strafrechtelijke sancties kunnen worden opgelegd.

Informatie

De informatie op deze website is voornamelijk bestemd voor verzekeringsdistributeurs en professionals uit de financiële sector.
Deze gegevens worden louter ter informatie verstrekt en hebben geen betrekking op de specifieke situatie van een natuurlijke of rechtspersoon. De informatie vormt geen professioneel, financieel of juridisch advies en kan dus niet als dusdanig worden beschouwd. Aangezien elk geval anders is, raadt Vitis Life S.A. de personen die deze website raadplegen aan om advies in te winnen bij een gekwalificeerde en gemachtigde specialist om zo een passende oplossing te vinden voor hun persoonlijke situatie. Vitis Life kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beslissingen genomen op basis van informatie op de website, noch voor het gebruik ervan door derden.

Vitis Life S.A. geeft in het algemeen geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid, de juistheid, de betrouwbaarheid, de waarheidsgetrouwheid en de actualiteit van de elementen en gegevens die op deze site zijn vermeld.

De gegevens en elementen die op deze site staan, mogen in geen geval worden beschouwd als een aanbod, vraag of voorstel van levensverzekering en/of kapitalisatie vanwege Vitis Life S.A. ten aanzien van de personen die de website raadplegen.

Partnersites

Deze site kan links bevatten naar websites van partners die bijdragen leveren aan de gegevens en elementen op deze site.

De sites van de partners staan qua juridische en informatica-aspecten los van deze site. De op deze sites vermelde informatie is geenszins door Vitis Life S.A. onderzocht of gecontroleerd en de toegang tot die sites valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de persoon die ze raadpleegt.Elke link vanaf een derde site naar deze site vereist de voorafgaande toestemming van Vitis Life S.A.

Aansprakelijkheid

Vitis Life S.A. wijst elke aansprakelijkheid af voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruiken, afdrukken, registreren of reproduceren, zelfs individueel en privé, van alle of een deel van de informatie op deze site of op de website van haar partners.
Vitis Life S.A. behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van deze site te verbeteren en wijst elke aansprakelijkheid af voor enige vertraging, vergissing of nalatigheid met betrekking tot de inhoud van deze pagina’s, evenals voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van deze site of die wordt veroorzaakt door de onderbreking, stopzetting of slechte werking ervan om welke reden ook. De aansprakelijkheid van Vitis Life S.A. kan enkel worden ingeroepen voor zware of opzettelijke fouten.

Vitis Life heeft geen controle over en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het maken van links vanaf websites buiten de website www.vitislife.com en voor de inhoud van voormelde sites.

De toegang tot andere sites gebeurt geheel onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker en Vitis Life kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van het gebruik van andere sites die gelinkt zijn. Om dat soort risico’s te beperken, moet Vitis Life vooraf toestemming geven voor de toevoeging van een link naar de website www.vitislife.com vanaf een derde site.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De inhoud van deze website is onderworpen aan het Luxemburgse recht.

Alle betwistingen over de inhoud en/of het gebruik en/of de reproductie van deze website vallen onder de bevoegdheid van de Luxemburgse rechtbanken.