Logo Loader
General Icon
Clients Icon
Bel Icon
General Icon
Algemeen
+352 262 046 1
info@vitislife.com
Clients Icon
Klanten & Partners
+352 262 046 500
clientservices@vitislife.com
Clients Icon
Belgian Branch
+32 2 486 27 71
belgianbranch@vitislife.com

De troeven

van Luxemburg

Dankzij de flexibiliteit van zijn oplossingen, de diversiteit aan vaardigheden en de nauwgezette controle van zijn autoriteiten, biedt Luxemburg een ideale omgeving voor vermogende cliënten die op zoek zijn naar verfijnde vermogensoplossingen. Vitis Life werd geïnspireerd door deze gunstige omgeving om elke cliënt het meest geschikte antwoord op zijn behoeften te bieden.

Luxemburg, financiële uitmuntendheid

in het hart van Europa

Het Groothertogdom Luxemburg heeft een plaats in de top vijf van de Europese financiële centra en staat wereldwijd bekend als een van de belangrijkste markten voor vermogensbeheer en beleggingsfondsen. Luxemburg is een van de Europese landen met een AAA-rating.

Naast zijn stabiel politiek, economisch en fiscaal klimaat kon Luxemburg vooral een echte financiële dynamiek op gang brengen door een unieke prudentiële regelgeving uit te werken voor levensverzekeringen.

Deze dynamiek berust onder andere op het feit dat de verzekeringssector onder het toezicht valt van een daartoe opgericht organisme, namelijk het Commissariat aux Assurances (CAA).

conformite_icon

Compliance

Oplossingen die de lokale wetgeving naleven

Het stelsel van de vrije dienstverlening werd ingevoerd op grond van verschillende Europese richtlijnen over de levensverzekeringen en biedt elke verzekeringsmaatschappij die in een lidstaat van de Europese Unie is gevestigd de mogelijkheid om haar producten vrij op de markt te brengen in de Europese Economische Ruimte (EER). Elke ingezetene van Europa kan dus voor de verzekeringsoplossingen van Vitis Life kiezen, die allemaal de voordelen van het Luxemburgse prudentiële recht aanbieden en tegelijk de burgerlijke en fiscale regelgeving van de woonstaat van de cliënt naleven. Er is al jarenlang fors vooruitgang geboekt in de fiscale transparantie op Europees en internationaal niveau, ook in Luxemburg. Zo werden reeds heel wat bilaterale overeenkomsten en Europese richtlijnen in de Luxemburgse wetgeving omgezet of is de omzetting ervan aan de gang. Ze voorzien in de uitwisseling van gegevens voor fiscale doeleinden, op verzoek of automatisch. Dat sluit naadloos aan bij het streven van Vitis Life om altijd verzekeringsoplossingen voor vermogende cliënten te ontwikkelen met strikte naleving van de wetgeving in hun woonstaat. Dit geldt ook voor het Belgisch bijkantoor dat, hoewel het onder het controletoezicht valt van het CAA, tevens de rondschrijfbrieven van het FSMA moet naleven. Naast het respecteren van deze regelgeving, heeft Vitis Life bovendien als lid van het ACA (Association des Compagnies d’Assurance et de Réassurance), de deontologische code getekend ‘‘Life Insurance Charter of Quality”.

Zo kan Vitis Life op grond van de specifieke reglementering in de woonstaat van haar cliënten genoodzaakt zijn om fiscale vertegenwoordigers aan te wijzen en zelfs om in haar hoedanigheid van betaalagent bepaalde belastingen in te houden.

De vrije dienstverlening biedt de Europese levensverzekeringsmaatschappijen de mogelijkheid om hun werkgebied uit te breiden. De Luxemburgse prudentiële reglementering op het gebied van levensverzekeringen en de aanwezigheid van tal van professionals uit de financiële sector maakten het daarbij mogelijk om in Europa in twee decennia tijd een unieke know-how op te bouwen op het gebied van grensoverschrijdende levensverzekeringsoplossingen.

Opdat Luxemburg een leidende rol kan blijven spelen in levensverzekeringen met een grensoverschrijdend karakter, neemt Vitis Life actief deel aan initiatieven samen met het ACA of met andere spelers uit de Luxemburgse financiële sector (o.a. Luxembourg for Finance) die promotie-missies organiseren ter verdediging van het vrije verkeer van diensten  op het vlak van verzekeringen.

specialite-icon

Specialiteit

Vrije dienstverlening en Luxemburgse know-how
flexibilite-icon

Flexibiliteit

Ruime keuze aan vermogensbeheer-specialisten en selecteerbare activa

Overeenkomstig de Europese richtlijnen over de levensverzekeringen vallen de onderliggende activa van de verzekeringscontracten die Vitis Life voorstelt onder de Luxemburgse wetgeving (prudentieel recht). Die reglementering biedt al jarenlang een unieke flexibiliteit voor de beleggingsoplossingen in Europa, via de externe beleggingsfondsen, de interne collectieve beleggingsfondsen, de interne “fonds dédiés” en de gespecialiseerde verzekeringsfondsen (“FAS”).

Via deze fondsen biedt de Luxemburgse prudentiële reglementering Vitis Life de mogelijkheid om elke cliënt in partnership met gespecialiseerde vermogensbeheerders de oplossing aan te reiken die het best aan zijn verwachtingen en risicoprofiel voldoet.

De Europese richtlijnen bepalen dat bij de vereffening van een verzekeringsmaatschappij de cliënten, begunstigden en alle benadeelde partijen met een schuldvorderingsrecht tegenover de verzekeringsmaatschappij beschermd zijn. Luxemburg onderscheidt zich echter daarbij door zijn uitgebreid beschermingsmechanisme. Luxemburg voerde wettelijk gezien twee “supervoorrechten” in waarmee de Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappijen hun cliënten een bijzonder grote veiligheid kunnen bieden, namelijk:

  • Het “absolute voorrecht” dat bepaalt dat de activa waarin de levensverzekeringscontracten zijn belegd afzonderlijke vermogens vormen die bij voorrang worden aangewend om de betaling van de verzekeringsschuldvorderingen te waarborgen.
  • Het “bijzondere voorrecht” dat bepaalt dat wanneer het afzonderlijke vermogen ontoereikend is, de cliënten – voor het saldo van hun schuldvordering – over een bijzonder voorrecht beschikken op het eigen vermogen van de verzekeringsmaatschappij dat voorrang heeft op alle andere voorrechten.
securite-icon

Veiligheid

Beschermde activa voor “superbevoorrechte” cliënten
neutralite-icon

Neutraliteit

Fiscale neutraliteit van Luxemburg en meeneembaarheid: Voordelen die onze mobiele cliënten op prijs stellen

Het verzekeringscontract biedt heel wat voordelen voor cliënten die van verblijfplaats moeten veranderen of van wie de familieleden in verschillende landen zijn gevestigd. Aangezien het verzekeringscontract door de verschillende Europese landen wordt erkend, is de verzekeringnemer zeker dat hij het kan aanhouden, ook als hij van woonstaat verandert.

Vitis Life is een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij en geniet dus de toepassing van de dubbel-belastingverdragen die Luxemburg met ruim 70 landen over de hele wereld heeft afgesloten. Omdat Vitis Life juridisch en fiscaal gezien de enige eigenaar en uiteindelijke begunstigde is van de onderliggende tegoeden van de levensverzekeringscontracten en van de inkomsten die ze voortbrengen, laat zij haar cliënten immers onrechtstreeks profiteren van de fiscale neutraliteit van Luxemburg: geen belastingheffing op de onderliggende activa van de levensverzekeringscontracten en op de inkomsten ervan voor Vitis Life en de mogelijkheid om het verlaagde tarief van de buitenlandse bronheffing te genieten, zoals bepaald in alle belastingovereenkomsten. Het levensverzekeringscontract vormt dus een mobiel instrument voor vermogensoverdracht dat zeer geschikt is voor het nieuwe gedragspatroon van vermogende cliënten.

Het Luxemburgse juridische kader beschermt niet alleen de activa, maar biedt iedereen die een verzekeringscontract aangaat ook een optimale bescherming van zijn persoonlijke gegevens. Alle Luxemburgse spelers uit de verzekeringssector moeten immers een beroepsgeheim naleven waarvan de schending strafrechtelijk wordt bestraft. Zo bepaalt de wet dat “de vertrouwelijke informatie die aan de levensverzekeringsmaatschappijen en hun medewerkers wordt toevertrouwd in het kader van hun beroepsactiviteit moet worden geheimgehouden”. Bepaalde gegevens die tijdens de looptijd van het contract aan Vitis Life worden toevertrouwd, kunnen voortaan wel aan de belastingadministratie in de verblijfplaats van de begunstigde van de betaling worden doorgegeven, maar mogen in geen geval aan derden worden meegedeeld.

confidentialite-icon

Vertrouwelijkheid

Gewaarborgde bescherming van de privacy van onze cliënten