Logo Loader
General Icon
Clients Icon
Bel Icon
General Icon
Algemeen
+352 262 046 1
info@vitislife.com
Clients Icon
Klanten & Partners
+352 262 046 500
clientservices@vitislife.com
Clients Icon
Belgian Branch
+32 2 486 27 71
belgianbranch@vitislife.com

Duurzaamheidsverklaring

Deze verklaring geeft een samenvatting van de voornaamste maatregelen die binnen Vitis Life zijn genomen op het gebied van duurzaamheid, met inbegrip van ecologische, sociale en governancefactoren, gewoonlijk samengebracht onder het acroniem ‘ESG’.

Momenteel worden binnen Vitis Life de volgende maatregelen genomen:

Opvolgen van de duurzaamheidsreglementering

Vitis Life volgt de reglementaire ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in de financiële sector, met inbegrip van de SFDR-verordening, [1] die de publicatie van informatie over duurzaamheid oplegt aan alle professionals in de financiële sector, waaronder verzekeringsmaatschappijen.

Vitis Life wil aan deze transparantieverplichtingen voldoen en geeft via deze verklaring informatie over:

Definities uit de sfdr-verordening
 • Duurzame investering:
  • een investering in een economische activiteit die bijdraagt tot een milieudoelstelling, gemeten aan de hand van belangrijke indicatoren voor een efficiënt gebruik van hulpbronnen voor energie, hernieuwbare energie, grondstoffen, water en grond, voor de productie van afval en de uitstoot van broeikasgassen of voor de effecten op de biodiversiteit en de circulaire economie,
  • of een investering in een economische activiteit die bijdraagt tot een sociaal doel, in het bijzonder een investering die bijdraagt tot de bestrijding van ongelijkheid of die de sociale cohesie, de sociale integratie en de arbeidsrelaties bevordert, of een investering in menselijk kapitaal of in economisch of sociaal achtergestelde gemeenschappen,
  • voor zover deze investeringen geen belangrijke schade berokkenen aan geen van deze doelstellingen en de vennootschappen waarin geïnvesteerd wordt, deugdelijk bestuur toepassen, in het bijzonder wat betreft gezonde beleidsstructuren, de relaties met het personeel, het salaris van het bevoegd personeel en de naleving van de fiscale verplichtingen.
 • Duurzaamheidsfactoren: milieu-, sociale en personeelskwesties, respect voor mensenrechten en de strijd tegen corruptie en omkoperij.
 • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of situatie op het gebied van milieu, maatschappij of governance die, indien ze zich voordoet, een aanzienlijk, reëel of potentieel negatief effect kan hebben op de waarde van de investering.
Integratie van duurzaamheidsrisico’s in het besluitvormingsproces inzake investeringen

Vitis Life S.A. houdt momenteel geen rekening met de integratie van duurzaamheidsrisico’s en de negatieve effecten van investeringsbeslissingen op de duurzaamheidsfactoren om de volgende hoofdredenen:

 • Vitis Life neemt geen investeringsbeslissingen wegens de uitbesteding van het financiële beheer van haar activa in beheer. Het discretionaire beheer van de externe beleggingsfondsen (ICBE’s) en de interne beleggingsfondsen (intern collectief fonds, intern “fonds dédié”, bijzonder verzekeringsfonds) die via de verzekeringsproducten toegankelijk zijn, gebeurt immers door onafhankelijke derden die discretionair beslissen over de integratie van die duurzaamheidsfactoren in hun investeringsbeslissingen;
 • het ontbreken van objectieve en geverifieerde informatie over het al dan niet in aanmerking nemen door de beleggingsbeheerders of -adviseurs van de beleggingsfondsen van de belangrijkste negatieve gevolgen in de beleggingsbeslissingen genomen door de onafhankelijke derden die met hun beheer zijn belast;
 • onzekerheid over de belangrijkste indicatoren van negatieve duurzaamheidseffecten op het vlak van de investeringen onderliggend aan beleggingsfondsen, waardoor Vitis Life geen betrouwbaar beeld heeft van de mogelijke gevolgen voor de duurzaamheidsrisico’s,
 • wanneer deze betrouwbaar zijn, een beperkte beschikbaarheid en toegankelijkheid tot de belangrijkste indicatoren van negatieve duurzaamheidseffecten op het vlak van de onderliggende beleggingen van beleggingsfondsen;
 • Vitis Life beantwoordt niet aan de criteria van het gemiddelde aantal van 500 werknemers dat door de SFDR-verordening wordt gesteld.
Integratie van duurzaamheidsrisico’s in het verzekeringsadvies

Vitis Life commercialiseert haar levensverzekerings- en kapitalisatieproducten (allemaal hierna ‘de producten’ genoemd) vanuit haar Luxemburgse zetel en haar bijhuis onder de stelsels van vaste inrichting en vrije dienstverlening.

De producten van Vitis Life worden verdeeld door onafhankelijke distributeurs die bij elk van de klanten de volgende producten inzamelen:

 • informatie over hun kennis en ervaring op het gebied van beleggingen,
 • informatie over hun financiële situatie, met inbegrip van hun vermogen om verlies te lijden,
 • informatie over hun beleggingsdoelstellingen, inclusief hun risicotolerantie.

Het verzamelen van die informatie heeft tot doel de distributeurs in staat te stellen de coherentie en de geschiktheid na te gaan van zowel het verzekeringsproduct als de beleggingsfondsen waaruit het bestaat, rekening houdend met het profiel van de klant (geschiktheidstest). Door deze informatie te verzamelen, kan de distributeur zijn klant waar nodig ook verzekeringsadvies geven, namelijk een of meer gepersonaliseerde aanbevelingen.

Wanneer Vitis Life op uitdrukkelijk verzoek van een klant die geen beroep wenst te doen op een onafhankelijke distributeur, optreedt als distributeur van verzekeringsproducten, kan zij naast de geschiktheidstest ook verplicht zijn om verzekeringsadvies te verstrekken. In dat geval neemt Vitis Life momenteel de duurzaamheidsrisico’s niet op in haar advies, rekening houdend met de volgende hoofdredenen:

 • het ontbreken van objectieve en geverifieerde informatie over het al dan niet in aanmerking nemen door de beleggingsbeheerders of -adviseurs van beleggingsfondsen van de belangrijkste negatieve gevolgen voor de beleggingsbeslissingen door onafhankelijke derden die met hun beheer zijn belast;
 • onzekerheid over de belangrijkste indicatoren van negatieve duurzaamheidseffecten op het vlak van de investeringen onderliggend aan beleggingsfondsen, waardoor Vitis Life geen betrouwbaar beeld heeft van de mogelijke gevolgen voor de duurzaamheidsrisico’s,
 • wanneer deze betrouwbaar zijn, een beperkte beschikbaarheid en toegankelijkheid tot de belangrijkste indicatoren van negatieve duurzaamheidseffecten op het vlak van de onderliggende beleggingen van beleggingsfondsen.

Vitis Life tracht informatie te verstrekken over de duurzaamheidskenmerken van de toegankelijke beleggingsfondsen zonder deze kenmerken te promoten om de risico’s van “greenwashing” te vermijden. Daarom overhandigt Vitis Life de klant de essentiële-informatiedocumenten (KID) van alle beleggingsfondsen die toegankelijk zijn via het door de klant gewenste verzekeringsproduct.

Wanneer deze KIDs informatie over de integratie van duurzaamheidsrisico’s in hun besluitvormingsprocessen vermelden, neemt Vitis Life geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud en relevantie van deze informatie.

Aanpassing van het beloningsbeleid aan de integratie van duurzaamheidsrisico’s

Het beloningsbeleid van Vitis Life bevordert een gezond en doeltreffend risicobeheer en moedigt niet aan om risico’s te nemen buiten de risicotolerantiegrenzen van de vennootschap. Dit beleid stemt overeen met de strategie van Vitis Life, haar keuzes voor risicobeheer, haar risicoprofiel, haar doelstellingen, haar praktijken voor risicobeheer en haar belangen en resultaten op lange termijn in haar geheel.

Het beloningsbeleid van Vitis Life streeft ernaar een beleid te handhaven dat verenigbaar is met een gezond en effectief risicobeheer, inclusief duurzaamheidsrisico’s, dat niet aanmoedigt om buitensporige risico’s te nemen en dat gekoppeld is aan de aan de risico’s aangepaste prestatie.

De algemene beginselen van het beloningsbeleid kunnen als volgt worden samengevat:

 • De beloning van het personeel omvat een vast en variabel deel en andere voordelen. De samenstelling en het totale bedrag van de beloning worden elk jaar opnieuw bekeken, waarbij er wordt gewaakt over een juist evenwicht tussen de componenten.
 • De vaste beloning hangt af van de ervaring, de anciënniteit in de onderneming, het verantwoordelijkheidsniveau, de evolutie van de competenties en de geldende collectieve overeenkomsten wanneer die van toepassing zijn.
 • De variabele beloning is gebaseerd op de individuele en collectieve prestaties in het licht van de financiële resultaten van Vitis Life en is verenigbaar met een gezond en effectief risicobeheer, inclusief de risico’s op het gebied van duurzaamheid. De variabele beloning mag niet aanzetten tot het nemen van overdreven risico’s en is gekoppeld aan de aan de risico’s aangepaste prestatie.
 • Er wordt ook rekening gehouden met andere factoren, zoals de billijkheid en het evenwicht van de verwerking binnen Vitis Life, de huidige en toekomstige risico’s in verband met de prestatie en de afstemming van de individuele doelstellingen op de langetermijnbelangen van Vitis Life.

Invoering van een proces voor de integratie van duurzaamheid in de onderneming

Los van het feit dat de vennootschap momenteel geen rekening houdt met de integratie van de duurzaamheidsrisico’s en de negatieve gevolgen van de beleggingsbeslissingen om de hierboven vermelde redenen, heeft Vitis Life er altijd al naar gestreefd om in haar besluitvormingsprocessen rekening te houden met de factoren milieu, maatschappij en governance.


[1]    Verordening 2019/2088 van 27 november 2019 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de openbaarmaking van informatie over duurzaamheid in de sector van de financiële diensten (gewoonlijk ‘FSDR’ genoemd voor ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’) maakt deel uit van het actieplan van de Europese Commissie voor een duurzame financiering met als doelstellingen:

•     de kapitaalstromen heroriënteren naar duurzame investeringen met het oog op duurzame en inclusieve groei;

•     financiële risico’s beheren als gevolg van de klimaatverandering, de uitputting van de hulpbronnen, de verslechtering van het milieu en de sociale problemen; en

•     transparantie en een langetermijnvisie in de economische en financiële activiteiten bevorderen.

[2]    BREEAM: Acroniem voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method voor een evaluatiemethode voor de milieuprestaties van gebouwen.