Klacht

Vitis Life wil zijn partners en klanten steeds een kwaliteitsvolle service leveren.
Indien het toch zou gebeuren dat u uw ontevredenheid wenst te uiten, dan nodigen wij u uit om uw klacht in eerste instantie aan ons te richten:


Per post op het volgend adres:


VITIS LIFE S.A.
Service Réclamations
B.P. 803 – L-2018 Luxembourg


Per e-mail op het volgende adres: CLIENTSERVICES@vitislife.com


De klachtenbrief dient volgende elementen te bevatten:

  • uw contractnummer;
  • de reden voor uw klacht;
  • uw contactgegevens (adres en telefoon evt. e-mail);
  • handtekening van de verzekeringnemer of zijn gevolmachtigde.

De klacht kan ook worden overgemaakt op het telefoonnummer: +352 262 046 500.


Binnen de acht (8) werkdagen volgend op de datum van ontvangst van de klacht stuurt Vitis Life S.A. u een ontvangstbevestiging.
Vitis Life S.A. verbindt zich ertoe elke klacht te onderzoeken en erop te antwoorden binnen een termijn van één (1) maand na bevestiging van ontvangst van de klacht.
Indien een definitief antwoord niet mogelijk is binnen deze termijn, wordt u op de hoogte gebracht van de redenen van de vertraging met opgave van een nieuwe termijn.


U heeft eveneens het recht om deze klachten te richten aan:


het "Commissariat aux Assurances" (de controle-instantie voor verzekeringen voor het Groothertogdom Luxemburg) op het volgende postadres:

Commissariat aux Assurances
7 boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg


aan de terzake bevoegde controle-autoriteit in het land van uw woonplaats, zijnde voor België:

« Ombudsdienst Verzekeringen  »
Meeûssquare 35
B-1000 Brussel
www.ombudsman.as ; info@ombudsman.as ; tel. : 00 32 2 547 59 75


U behoudt verder steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.