Lexicon

Aanvullende Overlijdensverzekering: Een aanvulling op de hoofdverzekering die aan de begunstigde een vastgestelde prestatie waarborgt ingeval van overlijden van de verzekerde(n) (behoudens de gevallen van uitsluiting).

Arbitrage: Een aankoop- en verkooptransactie van fondseneenheden binnen het contract, door VITIS LIFE S.A. uitgevoerd op aanvraag van de verzekeringnemer.

Begunstigde: De persoon ten gunste van wie het levensverzekeringscontract is onderschreven en die de uitkering ontvangt. De begunstigde van de aanvullende overlijdensverzekering en de hoofdverzekering is altijd dezelfde persoon.

Beleggingsfonds: Een fonds dat verspreid kan beleggen in diverse activa zoals aandelen, obligaties en/of roerende waarden. Er bestaan verschillende vormen van beleggingsfondsen: extern, intern, collectief of toegewezen.

Bewaarbank Of Custody Bank: De bank waarbij VITIS LIFE S.A. de eenheden/deelbewijzen van de beleggingsfondsen die de reserve van het contract vormen, in bewaring geeft.

Commissariat Aux Assurances (CAA): Publieke instelling naar Luxemburgs recht die o.a. toeziet op de verzekeringssector en de tussenpersonen in het verzekeringswezen, conform de Luxemburgse wet- en regelgeving.

Extern Beleggingsfonds: Fonds opgericht onder de vorm van een instelling voor collectieve beleggingen in effecten (ook wel ICBE genoemd).

Intern Beleggingsfonds: Geheel van afgescheiden activa van VITIS LIFE S.A., collectief of toegewezen ("fonds dédié"), met of zonder rendementsgarantie. Hoewel de financiële activa van dit fonds exclusief toebehoren aan VITIS LIFE S.A., maken ze het voorwerp uit van een afzonderlijke boekhouding.

Intern Collectief Beleggingsfonds: Intern beleggingsfonds dat toegankelijk is voor een groot aantal levensverzekeringscontracten.

Intern Fonds Dédié: Intern beleggingsfonds dat al dan niet in directe lijn kan beleggen en dat geen rendementswaarborg biedt. Een toegewezen intern beleggingsfonds is in principe verbonden aan een enkel levensverzekeringscontract waarop u heeft ingetekend. De minimaal vereiste premie om over te gaan tot een investering in een intern toegewezen fonds bedraagt 250.000 EUR.

Levensverzekeringscontract: Individueel levensverzekeringscontract gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23), met 1 of 2 verzekeringnemers, 1 of 2 verzekerden, vrij aangeduide begunstigden en eventuele vervangende begunstigden en met een verplichte aanvullende overlijdensdekking. Het contract wordt 'à la carte' opgebouwd, in overeenstemming met de situatie en behoeften van de verzekeringnemer(s).

Liquidatiewaarde Van Het Contract: De waarde na verkoop van de rekeneenheden van een beleggingsfonds verminderd met de eventuele externe kosten verbonden aan de desinvesteringsverrichting.

Munt: De reserve, de liquidatiewaarde en de verzekeringsprestaties worden in euro gewaardeerd.  

NIW: De Netto Inventariswaarde op een bepaald moment van een rekeneenheid van een beleggingsfonds.

Premie: Het bedrag dat de verzekeringnemer in het levensverzekeringscontract stort, in ruil voor de verbintenissen van VITIS LIFE S.A.

Reserve: De waarde van de fondseneenheden onderliggend aan het levensverzekeringscontract op een bepaald moment.

Risicokapitaal: Verschil tussen de uitkering bij overlijden van de verzekerde indien zijn overlijden gedekt is in het kader van de aanvullende overlijdensverzekering enerzijds en de reserve van het levensverzekeringscontract anderzijds.

Risicopremie: De premie die VITIS LIFE S.A. regelmatig afhoudt van de reserve om de aanvullende overlijdensverzekering te betalen.

Vervaldag Van Het Contract: Datum waarop de begunstigde de verzekeringsprestaties kan opeisen of datum van overlijden van de verzekerde.

Verzekerd Kapitaal: Het bedrag dat VITIS LIFE S.A. uitkeert bij overlijden van de verzekerde. Dit is de som van de reserve enerzijds en het risicokapitaal anderzijds.

Verzekerde: De persoon wiens leven verzekerd is en wiens overlijden in principe de uitkering van de verzekeringsprestaties tot gevolg heeft.

Verzekeringnemer: De persoon die een levensverzekeringscontract met VITIS LIFE S.A. afsluit.

Verzekeringsprestaties: Het bedrag dat VITIS LIFE S.A. uitbetaalt of de dienst die zij verricht volgens het levensverzekeringscontract.

Verzekeringsvoorstel: Een document uitgaande van VITIS LIFE S.A., in te vullen door de kandidaat verzekeringnemer. Dit document verstrekt VITIS LIFE S.A. alle toelichtingen aangaande de aard van de verrichting en de feiten en omstandigheden die voor VITIS LIFE S.A. elementen van risicowaardering vormen. Het verzekeringvoorstel verplicht noch de kandidaat-verzekeringnemer noch VITIS LIFE S.A. tot het aangaan van een contract.

Zoeken

Zoek een trefwoord op
de VITIS LIFE site